Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:18 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

18 tu yi junt jilwutz yi na chibi'aj cisne yi nim tkan quikan, tu yi junt jilwutz yi na chibi'aj pelícano, tu yi e'chk jilwutz joj,