Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:17-18 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:17-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 tu cyakil jilwutz tucruj, nin yi junt jilwutz yi na chibi'aj cormorán, tu yi junt jilwutz yi na chibi'aj ibis,
18 tu yi junt jilwutz yi na chibi'aj cisne yi nim tkan quikan, tu yi junt jilwutz yi na chibi'aj pelícano, tu yi e'chk jilwutz joj,