Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:16 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 tu yi e' avestruz, tu yi e' xitx', tu yi e' gaviota, nin tu cyakil jilwutz q'uil q'uitx yi at,