Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:13-15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:13-15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 ”Ma jalu', chixo'l yi txuc yi na chixicy'in, qui'c cuj tan baje'n yi jun tx'akaje'j ita'n: yi e' q'uilq'uitx, tu yi e' wa'kl bak, tu yi e' aj cayinl yi cho'n najlche' kale atit mar,
14 tu cyakil jilwutz ku's, tu yi e' ku's yi ẍel,
15 nin tircu'n yi e' jilwutz joj yi at,