Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:10 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Ma yi e' txuc yi qui'c chixicy', nin qui'c cxti'lil cye'j, yi cho'n nin najlche'-tz xe a', xan kol tzibajsan, nin chin xa'bil nin e'chk txuca'tz sbne' tetz itetz.