Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:1-8 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:1-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej, nintzun jilon tzaj Ryostz scyetz Moisés tu Aarón, itzun taltz:
2 “Alwok scyetz yi e' xonl Israel yi ba'n chibajsaj cyakil e'chk jilwutz txuc yi at wi munt.
3 Ba'n lbaj yi e' txuc ita'n yi na chiwoch' cob tir chiwa', nin yi cob cuntu' elnak chipac'.
4 ”Ma na ẍchixo'l yi e' txuca'tz yi na chiwoch' cob tir chiwa' nin yi at chipac' yi nk'e'tz cob cuntu' elnak, quil baj ita'n. Quil baj yi e' camey ita'n, na ba'n na chiwoch' cob tir chiwa' poro nk'e'tz cob cuntu' elnak chipac', nin xan kol baj jun txuca'tz ita'n.
5 ”Ncha'tz yi xpitak', ba'n na chiwoch' cob tir chiwa', poro nk'e'tz cob cuntu' elnak yi pac', nin sjalok itil kol baj ita'n.
6 ”Ncha'tz yi e' umul ba'n na chiwoch' cob tir chiwa', poro nk'e'tz cob cuntu' elnak chipac'. Nin tajwe'n tz'oc ita'n chi jun txuc yi xan, yi qui'c cuj tan bajse'n.
7 ”Quil baj chi'baj boch ita'n, na at pac' nin cob cuntu' elnak, por qui na chiwoch' cob tir chiwa'. Xan kol baj ita'n.
8 ”Qui'c rmeril tan baje'n yi chichi'bel yi txuca'tz ita'n, nin qui'c cuj tan imacol chiwankil yi ko quimnakt, na sjalok itil kol tzimac.