Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 10:15-18 in Aguacateco

Help us?

Levítico 10:15-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Yi cux yi tx'ixwatz yi sbal, tu yi wutz c'u'l yi suki'n na u'lij tetz Kataj Ryos, yi na chicy'aj tzaj yi ẍepu' yi na patij swutz Ryos, cyakil yi chi'baja'tz ya'stzun itetz sbne' nin scyetz initxa' tetz ben k'ej ben sak. Na ya'stzun alijt cyen tan Kataj Ryos swetz.
16 Ej nintzun oc Moisés tan jakle'n tkanil yi jun mam chiw yi ak'lij tan jale'n cuybil chipaj, poro nsken wi't pat-xij. Nintzun je' lajp wi' Moiséstz scye'j Eleazar tu Itamar, yi e' cy'ajl Aarón, itzun taltz:
17 —¿Mbi tzuntz yi qui mbaj yi tx'ixwatz ita'n yi na xcon tan jale'n cuybil paj jun, tul jun ama'l yi xan? Na, chin xan nin yi jun oya'tz, na ja tak' Ryos tzitetz tan bene'n tekal tircu'n yi quil yi e' itanum.
18 Na yi ẍch'el yi jun tx'ixwatza'tz qui nin mben ticy'le'n tul yi mantial tetz molbil ibaj, cha'stzun te ja klo' baj yi chi'baj ita'n le jun ama'l yi xan, quib yi walnak tzitetz.