Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 2

Lepin Padahk Audapan Kan 2:1-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samwa, padahngki dahme I padahkihwei, oh dehr manokehla dahme I ndaiong uhk ke en wia.
2Rong kanahieng ngilen me kupwurokong kan oh nantihong dehdehkihla mehlel.
3Ei, peki loalokong oh peki erpit ni ngidingid.
4Rapahki uwen omw kak, rasehng me kin rapahki silper de takai kesempwal me rir kan.
5Ma ke pahn kapwaiada met, eri, ke pahn esehla dahkot masak KAUN-O oh ke pahn pweida ni omw pahn padahngki duwen Koht.
6Pwe KAUN-O iei ih me kin ketikihdo kupwurokong; iei ih me kin ketikihdo loalokong oh dehdehki.
7E kin ketin sewesewese oh sinsile aramas pwung oh mehlel kan.
8E kin ketin apwalih irail kan me kin apwalih mwahu meteikan, oh kin ketin sinsile irail kan me poadidiong.
9Ma ke rong ie, ke pahn esehla dahkot pwung, mehlel, oh pwung pahrek. Ke pahn esehla dahme ke pahn wia.
10Ke pahn loalokongla, oh omw loalokong pahn kansenamwahwihiukala.
11Omw erpit oh dehdehki en wia poadoarepomw
12oh kasilehsang uhk wiewia suwed. E pahn pil kadohwanowei sang uhk aramas akan me kin wiahda kahpwal sang ni arail koasoi—
13soangen aramas me keselahr mour pwung pwe re en kousoan nan rotorot en dihp,
14aramas me kin rapahki ar nsenamwahu nan wiewia sapwung oh perenki tiahk suwed kan,
15iei ih aramas keseulikilik oh sohte emen kak likih.
16Ke pahn kak pitsang lih suwed me pahn song en kasongosongehkin uhk eh lokaia kansenamwahu kan,

Read Lepin Padahk Audapan Kan 2Lepin Padahk Audapan Kan 2
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 2:1-16Lepin Padahk Audapan Kan 2:1-16