Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 1

Lepin Padahk Audapan Kan 1:11-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Mweinele re pahn nda, “Nna, kitail rapahki emen oh kemehla. Kitail peiong aramas me soh-dipe kan, pwe en wia mehn kaperen ong kitail.
12Mehnda ma kitail pahn diar ar momour oh kehlail, a kitail kedarmourihrailla.
13Kitail pahn diarada dipwisou kaselel tohto, oh kadirehkihla imwatail kepwehn kuhl kan.
14Kohdo, iang kiht! Kitail ahpw pahn ahnekipene kepwe pirapada kan.”
15Eri, samwa, dehr werekiong soangen aramas pwukat, a kadohwaniraileweisang rehmw.
16Irail kin ngoangki wiahda me suwed. Ahnsou koaros re kin onohnop en kemehla aramas.
17Sohte katepen omw pahn kihpeseng uhk pwoat mwohn menpihr men me ke men koledi, ni eh kilikilengdohng uhk.
18A soangen aramas pwukat kin kaunopada lidip ehu ong pein irail. Re sohte pahn ehu ong pein irail. Re sohte pahn koledi mehkot, ihte pein mourirail.
19Tiahk en pirap kin pirapahla pein mouren sounpirapo—ih met me kin wiawihong irail me kin momourki pirap.
20Kumwail rong! Loalokong kin likilikwer nanial kan oh nan wasahn netinet kan;
21e kin likilikwer laud nan wenihmwen kelen kahnimw kan, oh pil wasa koaros me aramas kin pokonpene ie:
22“Kumwail aramas pweipwei kan! Ia erein amwail pahn men mihmi nan soangen mour wet? Ia werein amwail pahn kin mwamwahliki loalokong? Kumwail sohte pahn wehwehkihla?
23Kumwail rong ei peneu kan; I ahpw pahn kihong kumwail kaweid mwahu oh pil ei loalokong.
24I kin ekehker kumwail, I lukei kumwail en kohdo, a kumwail sohte men rong. Kumwail sohte mwahn tehk mwahu.
25Kumwail kin sohpeisang ei peneu kan, oh sohte mwahn men I en kapwungohng kumwail.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 1Lepin Padahk Audapan Kan 1
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 1:11-25Lepin Padahk Audapan Kan 1:11-25