Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 8:34 in Aguacateco

Help us?

Jueces 8:34 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

34 Nin el cyen Kataj Ryos te chic'u'l, yi Ryos yi oc tan chicolpe'n jak' chica'wl yi e'chk chicontr yi e' jalnak cyen,