Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 8:26 in Aguacateco

Help us?

Jueces 8:26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 Nin tircu'n talal yi e'chk xmalk'aba'tz yi oro cu'n, jepon te'j junaklaj tu wajxak lo' liwr. Ma yi e'chk yubel, tu e'chk uwaj, tu e'chk balaj xbu'k yi púrpura yi el quicy'al te e' rey Madiána'tz, tircu'n yi e'chk takle'na'tz tu yi e'chk uwaj yi at ẍchikul e' camey qui oc tcwent yi oro yi ncyak' tetz Gedeón.