Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 8:24 in Aguacateco

Help us?

Jueces 8:24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 Yi wetz wajbil i'tz klo', yi nink cyak'u' yi e'chk xmalk'ab yi nchicambaju'. Na yi e'chk xmalk'aba'tz yi oro cu'n, ya'stzun na xcon cyak'un yi e' kacontr, na yi e'a'tz e' len cu'n wunak yi cho'n najlche' le ama'l yi tz'inunin tu'.