Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 8:1-16 in Aguacateco

Help us?

Jueces 8:1-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej, itzun bantz, nin tzun je' lajpuj chiwi' yi e' xonl Efraín te Gedeón na mbi xac yi qui nin e' ẍchak Gedeón yi bene'n i' tan oyintzi' scye'j yi e' aj Madián.
2 I tzun tal i'-tz scyetz: —¿Qui pe' na el itxum tetz yi mas tcu'n itetz mbnix ita'n swutz yi wetz yi mbnix wa'n? Yi mu'ẍ tal yi mbnix ita'n itetz, mas tcu'n walor swutz yi ketz yi mbnix ka'n.
3 Ja tak' Kataj yi Oreb tu Zeeb tzitetz yi wi'tz chireyil yi e' aj Madián. ¿Mbi'tz mbnix wetz wa'n yi chin ba'n te'n cunink mban swutz yi mbnix ita'n itetz? stzun Gedeón bantz. Yi quibital yi e' xonl Efraín yi yola'tz yi tal Gedeón scyetz, qui't tzun chi'ch chic'u'ltz te'j Gedeón.
4 Ma Gedeón scyuch' yi ox cient tetz sanlar, cho'n tzun cyopone'ntz stzi' yi a' Jordán nin tzun e' baj icy'tz jalaj cy'en, nin nsken wi't chik'e'xij, tampaj chitz'amle'n chicontr.
5 Nin le ama'l yi na bi'aj Sucot, nin tzun jak' Gedeón scyetz yi e' wunak yi najlche'-tz le ama'la'tz, itzun taltz: —Chibne'u' jun pawor, cyak'e'u' noc chiwa' yi e' yi xomche' swe'j, na nternin k'e'xnako't. Cho'n xomcho' tan chitz'amle'n yi chireyil yi e' aj Madián yi na chibi'aj Zeba tu Zalmuna.
6 I tzun saj chitza'wel yi e' wi'tz ajcaw tetz Sucot: —¿Ja tzun wi't chitx'amxij Zeba tu Zalmuna awa'n tan kak'ol chiwa' yi e' asanlar? che'ch tzun bantz tetz Gedeón.
7 I tzun saj stza'wel Gedeóntz: —¡Yil tak' Kataj ama'l swetz tan chitz'amle'n Zeba tu Zalmuna, chimpakxok nin nocopon tan xile'n ichi'bel tan tx'i'x nin tan xak xtze' yi at tx'i'x swutzak, yi cho'n na jal tul yi ama'l yi tz'inunin tu'! stzun Gedeón bantz scyetz.
8 Nin tzun e' icy'tz, cho'n tzun cyopone'ntz Penuel, nin tzun jak' i' junt tir chi yi jak jalen Sucot. Poro ite'n nin e' bana's yi e' aj Penuel chi e' ban yi e' aj Sucot, quinin cyak' chiwa' Gedeón,
9 i tzun tal Gedeóntz scyetz: —¡Yil chimpakxij yi nsken wi't chinxcye' scye'j incontr, copon inch'ukil yi jun ca'le'j yi chin wutz tkan nin! stzun Gedeón bantz.
10 Ma yi Zeba tu Zalmuna cho'n tzun ate'-tz le ama'l yi na bi'aj Carcor, scyuch' o'laj lo' mil sanlar, yi jalta'tz e' itz'ijtz ẍchixo'l jun c'oloj sanlar aj tele'n tzi'n yi ate' ban, na nsken wi't chiquim jun cient tu junak mil contr.
11 Nin tzun ben Gedeóntz, tul yi be' kale na xe'te't nin yi ama'l yi tz'inunin tu', yi cy'anl tetz yi tele'n tzi'n te yi ama'l cwent Noba tu Jogbeha, nin tzun e' opontz tan oyintzi' scyuch' yi e' aj Madián te yi qui'c cunin na chitzan tan xtxumle'n.
12 Yi quilol Zeba tu Zalmuna yi xtxolbile'j, nin tzun e' el ojkujtz, poro nin xom nin Gedeón tan chitz'amle'n, nin tzun e' tx'amxijtz ta'n, nin tzun oc jun chin xo'w scyetz yi e' contr ta'n.
13 Yi pakxe'n tzaj Gedeón le oyintzi', tul yi be' cwent Heres,
14 nin tzun tx'amxij jun xicy ta'n yi aj Sucot, nin tzun octz tan ẍch'ote'n stzi', nin yi xicy nin tal chibi' yi ox c'al tu coblaj ajcaw tu wi' banl wi', tetz Sucot.
15 Nin tzun ben Gedeóntz, jalen Sucot itzun taltz scyetz yi e' wunak yi najlche'-tz: —¿Nachij pe' cyanu', yi cyoque'nu' tan xcy'aklil swe'j, tan chipaj Zeba tu Zalmuna? ¿Nachij pe' cyanu' yi qui nin ncyak'u' jun piẍ chiwa' yi e' insanlar te yi nternin k'e'xnake't, nin saj cyalolu' sketz yi qui'c jun scye'j coba'tz yi jajk chitx'amxij ka'n? ¡Ma jalu', je ate' tzone'j!
16 Ej nin tzun ben Gedeóntz tan joyle'n tzaj tx'i'x tu xtze' yi chin tx'i'x nin wutz xak, yi cho'n na jal le ama'l yi tz'inunin tu', nin tzun oc i'-tz tan chicawse'n yi e' ajcawa'tz tetz Sucot.