Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 8

Jueces 8:1-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ej, itzun bantz, nin tzun je' lajpuj chiwi' yi e' xonl Efraín te Gedeón na mbi xac yi qui nin e' ẍchak Gedeón yi bene'n i' tan oyintzi' scye'j yi e' aj Madián.
2I tzun tal i'-tz scyetz: —¿Qui pe' na el itxum tetz yi mas tcu'n itetz mbnix ita'n swutz yi wetz yi mbnix wa'n? Yi mu'ẍ tal yi mbnix ita'n itetz, mas tcu'n walor swutz yi ketz yi mbnix ka'n.
3Ja tak' Kataj yi Oreb tu Zeeb tzitetz yi wi'tz chireyil yi e' aj Madián. ¿Mbi'tz mbnix wetz wa'n yi chin ba'n te'n cunink mban swutz yi mbnix ita'n itetz? stzun Gedeón bantz. Yi quibital yi e' xonl Efraín yi yola'tz yi tal Gedeón scyetz, qui't tzun chi'ch chic'u'ltz te'j Gedeón.
4Ma Gedeón scyuch' yi ox cient tetz sanlar, cho'n tzun cyopone'ntz stzi' yi a' Jordán nin tzun e' baj icy'tz jalaj cy'en, nin nsken wi't chik'e'xij, tampaj chitz'amle'n chicontr.
5Nin le ama'l yi na bi'aj Sucot, nin tzun jak' Gedeón scyetz yi e' wunak yi najlche'-tz le ama'la'tz, itzun taltz: —Chibne'u' jun pawor, cyak'e'u' noc chiwa' yi e' yi xomche' swe'j, na nternin k'e'xnako't. Cho'n xomcho' tan chitz'amle'n yi chireyil yi e' aj Madián yi na chibi'aj Zeba tu Zalmuna.
6I tzun saj chitza'wel yi e' wi'tz ajcaw tetz Sucot: —¿Ja tzun wi't chitx'amxij Zeba tu Zalmuna awa'n tan kak'ol chiwa' yi e' asanlar? che'ch tzun bantz tetz Gedeón.
7I tzun saj stza'wel Gedeóntz: —¡Yil tak' Kataj ama'l swetz tan chitz'amle'n Zeba tu Zalmuna, chimpakxok nin nocopon tan xile'n ichi'bel tan tx'i'x nin tan xak xtze' yi at tx'i'x swutzak, yi cho'n na jal tul yi ama'l yi tz'inunin tu'! stzun Gedeón bantz scyetz.
8Nin tzun e' icy'tz, cho'n tzun cyopone'ntz Penuel, nin tzun jak' i' junt tir chi yi jak jalen Sucot. Poro ite'n nin e' bana's yi e' aj Penuel chi e' ban yi e' aj Sucot, quinin cyak' chiwa' Gedeón,
9i tzun tal Gedeóntz scyetz: —¡Yil chimpakxij yi nsken wi't chinxcye' scye'j incontr, copon inch'ukil yi jun ca'le'j yi chin wutz tkan nin! stzun Gedeón bantz.
10Ma yi Zeba tu Zalmuna cho'n tzun ate'-tz le ama'l yi na bi'aj Carcor, scyuch' o'laj lo' mil sanlar, yi jalta'tz e' itz'ijtz ẍchixo'l jun c'oloj sanlar aj tele'n tzi'n yi ate' ban, na nsken wi't chiquim jun cient tu junak mil contr.

Read Jueces 8Jueces 8
Compare Jueces 8:1-10Jueces 8:1-10