Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 7:10-19 in Aguacateco

Help us?

Jueces 7:10-19 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Poro ko na cxob tan oyintzi' scyuch', ba'n tcu'n cẍben le cu'nak kale atit yi chicampament. Ej nin ba'n tzacy'aj nin tzawe'j yi achakum Purá,
11 nin bit wok tzaj yi mbi na chiyolbej. Tan yi xtxolbila'tz sjalok awalor tan oyintzi' scye'j yi e' aj Madián.” I nin tzun tulej Gedeóntz. Nin tzun aj cu'n tu yi ẍchakum yi na bi'aj Purá, tan cyopone'n nakajil chicampament tan chixk'uke'n chicontr.
12 Itzun yi e' aj Madián, scyuch' yi e' xonl Amalec nin scyuch' yi e' aj tele'n tzi'n, noj cunin yi ẍk'ajlaja'tz cya'n, chi ik jun c'oloj sac' yi jotl che' wi cojbil. Na quin tech nin chicamey at, chi ik tajlal yi samlicy' yi at tzi mar.
13 Yi topone'n Gedeón naka'jil chicampament kale ate't chicontr, nin ben tbital i' yi at jun sanlar yi na tzan tan xtxole'n tetz junt yi tetz wutzicy'. I tzun ben tloltz tetz yi tuch': —Ja inwutzcy'aj yi ja saj tol jun pam yi ixi'n cebada cu'n, nin cho'n ncu'ul tol tul kacampament, nin ja noj quen te jun mantial, nin ja xcye' tan woq'uen cu'n.
14 I tzun ben tlol yi tuch' tetz: —Yi na elpont yi jun pama'tz i'tz yi spar Gedeón, yi cy'ajl Joás, yi aj Israel. Na stk'e' Ryos ama'l tetz i' tan xcyewe'n ske'j, stzun i' bantz tetz tuch'.
15 Yi bene'n tbital Gedeón yi mbi na elpont yi jun wutzicy'a'tz, nintzun octz tan lok'e'n wutz Kataj Ryos. Kalena's tzun pakxij le ama'l kale ate't yi e' tetz sanlar. Nin cawunin scyetz: —¡Caje'nwok, na ja wi't tak' Kataj ama'l sketz tan chixite'n cu'n yi e' aj Madián! stzun Gedeón bantz.
16 Ox tzun k'u'j e' tulejtz. Nin ben tk'ol jun chun tetz jujun, nin jun ẍchok' tetz jujun yi at jun boc'oj tzaj tul yi na tzan k'a'kl.
17 Nintzun cawun scyetz: —Yil nopon jalaj cyen chicampament yi e' kacontr, tajwe'n yi list tziban tan xmaye'n yi mbil tzimbne' nin ite'n nin i'a'tz tzitulejwok.
18 Nin yil tzitbitwok yil cu' yi chun wa'n, nin yil cu' chichun yi e' yi xomche' swe'j, ncha'tz axwok tajwe'n yil cu' tetz ichun ita'n, nin jek iwi' tan talche'n: “¡Katx'aconk tan yi spar Kataj Ryos, nin tan yi spar Gedeón!” stzun Gedeón bantz scyetz.
19 Ej nin tzun e' ben yi jun cient sanlara'tz yi xomche' te'j Gedeón jalaj cyen chicampament yi chicontr. E' opon te yi ntaxk opon nicy'ak'bal, nin te yi na chitzan cu'n tan ẍchixpe'n yi bajx wart. Kalena's cwe'n yi e'chk chun cya'n, nin cwe'n chipok'lol yi e'chk ẍchok' kale atit cu'n yi jun boc'oj tzaj yi na k'ak'an.