Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 7:1-12 in Aguacateco

Help us?

Jueces 7:1-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej itzun bantz, chin jalchan cunin chimolol quib Gedeón, yi na a'lchij Jerobaal tetz, scyuch' yi e' yi xomche' te'j. Cho'n tzun e' bene'ntz jalen stzi' yi a' yi na bi'aj Harod. Cho'n tzun cwe'n chicampament cya'n. Ma yi ama'l kale ate't yi e' aj Madián, cho'n tzun at-tz xe' cu'n yi wutz yi na bi'aj More.
2 Ej nin tzun jilon tzaj Katajtz tetz Gedeón: “Wi'nin wunak xomche' tzawe'j, nin yi kol wak' ama'l tan chitx'acone'n scye'j yi e' aj Madián, chitxume' yi e' cuntu' ja chixcye' tan chiwalor, nin cyocsaj quib nim tzinwutz.
3 Cha'stzun te ba'n tcu'n alaj scyetz, yi alchok scyetz yi na xob tan bene'n tan oyintzi' ba'n tcu'n pakxoken xe tetz ca'l,” stzun Kataj bantz tetz Gedeón. Nin tan yi xtxolbile'j, ja oc Gedeón tan chipile'n yi e' sanlar, nin junak cob mil nchipakxij xe'ak chica'l. Ntin lajuj mil ja chinimsaj chic'u'l tan oyintzi'.
4 Ej nintzun oc Kataj ch'inch'uj tan talche'n, yi ilenin nim te'n chixone'n, nin tzun taltz tetz Gedeón: “Ilenin nimte'n cunin chixone'n yi e' sanlar yi ja chicyaj cyen. Ba'n tcu'n cy'ajwe' nin tan uc'a'e'n tzi a', nin nocopon tan chipile'n, nin swale' tzatz yi na scyetz yi e' yi ba'n chixomnin tzawe'j, nin na' scyetz e' yi ba'n chipakxij,” stzun Kataj bantz tetz Gedeón.
5 I nin tzun tulej Gedeóntz, nin tzun e' ben tcy'al i' tircu'n tan uc'a'e'n stzi' a'. I tzun tal Kataj tetz: “Ma jalu' jatxwe' len yi e' yil xcon chik'ab tan je'se'n tzaj yi a', chi na xcon yi tak' jun tx'i' tan je'se'n tzaj a'. Jatxwe' len yi e'a'tz ẍchixo'l yi e' yil chijoke' cu'n tan uc'a'i'n,” stzun Kataj bantz tetz Gedeón.
6 Ej, ox tzun cient chixone'n yi e' yi xcon chik'ab cya'n tan je'se'n tzaj yi a', ma yi e' mas, tircunin e', e' cu' jokloktz tan uc'a'i'n.
7 Nin tzun tal Kataj Ryos tetz Gedeón: “Yi ox cienta'tz yi ja wi't ajatx, chixconk wa'n tan icolpe'n, nin tan cyelse'n cu'n yi e' aj Madián swutz, ma yi e' mas ba'n cha'j xe'ak chinajbil,” stzun Kataj bantz.
8 Toque'n tzun Gedeón tan chichakle'n len xe'ak chinajbil, poro te yi ntaxk cha'j, nin tzun oc Gedeón tan molche'n yi cu'lbil chic'a', tuml yi e'chk chun, yi cy'a'n cya'n. Nin tzun cyaj cyen i'-tz scyuch' yi ox cient sanlara'tz wi'wtze'n. Ma yi chicampament e' aj Madián cho'n at xe wutz, tjoco'j cu'n.
9 Nin te yi ak'bala'tz, nin tzun tal Kataj tetz Gedeón: “Quilo'k tan oyintzi' scyuch' yi e' aj Madián, na swak'e' ama'l tzatz tan axcyewe'n scye'j.
10 Poro ko na cxob tan oyintzi' scyuch', ba'n tcu'n cẍben le cu'nak kale atit yi chicampament. Ej nin ba'n tzacy'aj nin tzawe'j yi achakum Purá,
11 nin bit wok tzaj yi mbi na chiyolbej. Tan yi xtxolbila'tz sjalok awalor tan oyintzi' scye'j yi e' aj Madián.” I nin tzun tulej Gedeóntz. Nin tzun aj cu'n tu yi ẍchakum yi na bi'aj Purá, tan cyopone'n nakajil chicampament tan chixk'uke'n chicontr.
12 Itzun yi e' aj Madián, scyuch' yi e' xonl Amalec nin scyuch' yi e' aj tele'n tzi'n, noj cunin yi ẍk'ajlaja'tz cya'n, chi ik jun c'oloj sac' yi jotl che' wi cojbil. Na quin tech nin chicamey at, chi ik tajlal yi samlicy' yi at tzi mar.