Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 6:26-36 in Aguacateco

Help us?

Jueces 6:26-36 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 Nin tibaj yi ama'la'tz ba'n bnix jun ac'aj altar awa'n tan tak'le'n ink'ej. Ej nin ba'n tzawoy yi tora'tz swetz. Patu'n cu'n tzawulej tircu'n yi wankil, nin ba'n xcon yi jun tkan tze'a'tz yi wi'nin xanil ẍchiwutz cyetz, tetz si'.
27 Bene'n tzun tcy'al Gedeón lajuj te yi e' tetz ẍchakum tan ẍch'eye'n i' tan banle'n yi mbi cunin tal Kataj Ryos tetz. Ntin tu', qui nin bnix ta'n sk'ejl, ma na lak'bal bnixe'n cya'n, na ja xob i' scyetz yi e' najal yi taj tu yi e' wunak tetz tnum.
28 Ma le junt eklok, yi chic'ase'n yi e' wunak, ja quil yi nsken wi't cu' ch'uki'n yi altar tetz Baal, tuml yi tkan tze' yi cho'n at nakajil, yi chin xan nin ẍchiwutz cyetz. Ncha'tz quil yi nsken wi't oylij jun mam tor, yi patu'n cu'n u'lij, wi jun ac'aj altar yi nsken wi't bnix le jun ama'la'tz.
29 “¿Na' mbnon yi e'chk takle'ne'j?” che'ch tzun e' bantz squibil quib. Ej itzun te yi nsken wi't baj len chijakol scyetzak yi e' chiwisin, yi na' scyetz taw yi ajtza'kla'tz, nintzun el chitxumtz tetz yi i'tz Gedeón yi cy'ajl Joás, yi oc tan ch'uki'n cu'n yi altar chiryosila'tz. Chibene'n tzuntz te'j Joás, itzun cyaltz tetz:
30 —Cy'aje'l tzaj acy'ajl, na squimok ka'n. Na ja cu' ẍch'ukil yi altar tetz Baal. Ncha'tz ja cu' yi jun tkan tze' ta'n yi wi'nin xanil, yi cho'n at naka'jil yi altar, che'ch tzun tetz.
31 —¿Cxocopon pe' itetz tan colche'n Baal? ¿I pe' axwok cxocopon tan iticy'se'n ic'u'l scye'j yi e' contr i'? Na cyakil yi e' yil cho'c tan oyintzi' tan ẍch'eye'n klo' Baal, juncu'n ẍchiquimok yi ntaxk ul skil eklen. Na yi ko bintzi nin yi Baal i' ryos, scole' bin tiba'tz ẍchuc, na yi jun altar yi ja cu' ch'uki'n, tetz i', stzun Joás bantz scyetz yi e' wunaka'tz yi e' opon te'j.
32 Nin jetza'tz oc cyen junt bi' Gedeón cya'n tetz “Jerobaal”. Yi na elepont “scole' bin tib Baala'tz ẍchuc tk'ab Gedeón,” che'ch tzun na bantz. Na nsken wi't cu' ẍch'ukil Gedeón yi altar tetz Baal.
33 Itzun bantz, tircunin yi e' aj Madián scyuch' yi e' xonl Amalec, nin scyuch' yi e' aj tele'n tzi'n, cwe'n chimolol quibtz, nin tzun e' icy' tzaj wi a' Jordán. Nin cho'n tzun cwe'n chicampament cya'n tetz cobox k'ej le joco'j Jezreel.
34 Nin tzun cawun yi espíritu tetz Kataj Ryos te'j Gedeón, nin tzun cu' jun chun ta'n, tan chichakle'n yi e' xonl Abiezer tan cyopone'n te'j i'.
35 Ncha'tz e' ben ẍchakol cobox chakum tan chichakle'n tzaj tircu'n yi e' xonl Manasés tan cyopone'n te'j i'. Ncha'tz ben ẍchakol i' cobox ẍchakum tan chichakle'n tzaj yi e' xonl Azer, scyuch' yi e' xonl Zabulón, nin scyuch' yi e' xonl Neftalí. Tircunin tzun cwe'n chimolol quibtz kale atit Gedeón.
36 I tzun tal Gedeóntz tetz Kataj Ryos: “Tan tele'n intxum tetz yi ko bintzij nin chinxconk tanu' tan chicolpe'n intanum, chi yi yolu' yi talu' swetz,