Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 6:25-30 in Aguacateco

Help us?

Jueces 6:25-30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Ej itzun yi toque'n akale'n te ite'n nin k'eja'tz, nintzun tal Kataj tetz Gedeón: —Ch'uk cu'n yi altar tetz Baal yi at tuch' ataj. Ej nin ba'n xcon yi ca'p tor ataj awa'n, yi jukixe't yob, tetz jun oy tzinwutz. Ncha'tz cuken yi jun tkan tze' awa'n yi chin xan nin swutz i', yi at naka'jil yi altar tetz Baal.
26 Nin tibaj yi ama'la'tz ba'n bnix jun ac'aj altar awa'n tan tak'le'n ink'ej. Ej nin ba'n tzawoy yi tora'tz swetz. Patu'n cu'n tzawulej tircu'n yi wankil, nin ba'n xcon yi jun tkan tze'a'tz yi wi'nin xanil ẍchiwutz cyetz, tetz si'.
27 Bene'n tzun tcy'al Gedeón lajuj te yi e' tetz ẍchakum tan ẍch'eye'n i' tan banle'n yi mbi cunin tal Kataj Ryos tetz. Ntin tu', qui nin bnix ta'n sk'ejl, ma na lak'bal bnixe'n cya'n, na ja xob i' scyetz yi e' najal yi taj tu yi e' wunak tetz tnum.
28 Ma le junt eklok, yi chic'ase'n yi e' wunak, ja quil yi nsken wi't cu' ch'uki'n yi altar tetz Baal, tuml yi tkan tze' yi cho'n at nakajil, yi chin xan nin ẍchiwutz cyetz. Ncha'tz quil yi nsken wi't oylij jun mam tor, yi patu'n cu'n u'lij, wi jun ac'aj altar yi nsken wi't bnix le jun ama'la'tz.
29 “¿Na' mbnon yi e'chk takle'ne'j?” che'ch tzun e' bantz squibil quib. Ej itzun te yi nsken wi't baj len chijakol scyetzak yi e' chiwisin, yi na' scyetz taw yi ajtza'kla'tz, nintzun el chitxumtz tetz yi i'tz Gedeón yi cy'ajl Joás, yi oc tan ch'uki'n cu'n yi altar chiryosila'tz. Chibene'n tzuntz te'j Joás, itzun cyaltz tetz:
30 —Cy'aje'l tzaj acy'ajl, na squimok ka'n. Na ja cu' ẍch'ukil yi altar tetz Baal. Ncha'tz ja cu' yi jun tkan tze' ta'n yi wi'nin xanil, yi cho'n at naka'jil yi altar, che'ch tzun tetz.