Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 6:21 in Aguacateco

Help us?

Jueces 6:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 nintzun oc macol yi ángel yi oya'tz tan yi ju' yi xtx'amij yi cya'n ta'n. Tele'n tzaj tzun tinc'uj jun chin k'ak'tz te yi c'ub, yi xcye' tan stz'e'se'n cu'n yi chi'baj tu yi pam. Ma yi ángel yi k'ajbil Kataj Ryos tzaj cuntu' swutz Gedeón.