Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 5

Jueces 5:7-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Ncha'tz tircu'n yi e'chk tal ne'ẍ tnum yi ate' kacwent yi o' Israel, chin tz'inunin tunin e' ban tan xo'w, na cya'l jun nak el tan ak'un tan paj yi xobe'n. Ya'stzun yi tiemp yi jale'n inwalor. Nin ja nimse' inc'u'l, yi in wetz, in Débora, jun scyeri e' xna'n yi at chik'ej skaxo'l yi o' xonl Israel.
8”Ej nin te yi cyoque'n yi e' katanum tan chilok'e'n e'chk chiryosil yi banijt, ilenin ja bajij e'chk il skaxo'l. Ej nin te yi jun tiempa'tz, qui nin jal jun makbil flech skaxo'l, qui nin jal jun spar skaxo'l, qui nin jal jun ma'cl tetz oyintzi' skaxo'l, skaxo'l ca'wunak mil kaxone'n.
9”Nin swak'e' chik'ej yi e' wi'tz kasanlar yi o' aj Israel. Na quinin nchicabej chic'u'l tan chibene'n tan oyintzi'. ¡Kacyakil cu'n bin kak'e' len kak'ajsbil tetz Kataj Ryos!
10”Ncha'tz e'u', yi na xcon buru' cyanu' tetz chixo'mbilu', yi e'u' yi na chic'ole'u' tibaj balaj xbu'k, cyak'e'u' k'ej Kataj Ryos. Ncha'tz e'u' cyeru', yi quikan cuntu' na chixonu' lakak be', cyak'e'u' k'ej Kataj Ryos.
11Nin yi e'u' yi na chimol cu'n quibu' kale ate't e'chk julil a', kale na chuc'a'e't cyawunu', ba'n chitxolu' yi ẍe'n cu'n ntx'acon Kataj Ryos. Ba'n chibitzinu'. Nimit chiwi'u' tan talche'n yi ẍe'n ntx'acon Kataj Ryos. Nimit chiwi'u' tan xtxole'n yi ẍe'n nchitx'acon yi e' katanum yi najlche' lakak aldey.
12”Ncha'tz in, yi in Débora ba'n tz'el inwatl nin ba'n chimbitzin. Ej nin ncha'tz ilu' teru' Barac, yi cy'ajl Abinoam, nimit c'u'lu' nin tcy'ajwe' ninu' yi e' pres yi ja chicu' tk'abu'.
13”Ma yi e' ketz kasanlar yi o' aj Israel, lajke'l chicwe'n pone'n tan oyintzi' scye'j yi e' yi chin cham nin e'. Na ja cyocsaj quib c'ulutxum jak inca'wl. Nin ja chiben yi e' sanlara'tz cwent Kataj tan oyintzi'.
14Ncha'tz ja chixom yi e' xonl k'ajtzun Efraín ske'j. Cho'n nchisaj le chi ama'lbe'n yi e' xonl Amelec. Ncha'tz ja chixom nin yi e' sanlar cwent Benjamín wutz chicoc. Ncha'tz e' cyajcawil yi e' aj Maquir, e' ultz tan kuch'eye'n. Nin yi e' cyajcawil yi e' aj Zabulón, scyuch' chigobernador, e' ultz.

Read Jueces 5Jueces 5
Compare Jueces 5:7-14Jueces 5:7-14