Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 5:17-30 in Aguacateco

Help us?

Jueces 5:17-30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 ”Ncha'tz e' ban yi e' xonl Galaad. Ja chicyaje'n cyen xe'ak chimantial jalaj cy'en yi a' Jordán. Ncha'tz yi e' xonl Dan, ja chicyaj cyen tulak chibarc. Ncha'tz yi e' xonl Aser ja chicyaj cyen tzi mar tu'. Qui nin cyaj cyen quilol chi'ama'l.
18 Ma chisanlar yi e' xonl Zabulón tu Neftalí, ja chic'ox quib cyera'tz tk'ab quimichil wi'ak e'chk ju'wtz, tan oyintzi' scye'j e' kacontr.
19 ”Cwe'n tzun chimolol quib yi e' rey cwent Canaán le tnum Tanaac. Ja chu'l tan oyintzi' ske'j tzi yi tal a' yi at nakajil Meguido. Ja chu'l tan oyintzi' ske'j, poro qui nin chicambaj yi kasakal tu e'chk kame'bi'l.
20 Ncha'tz e'chk tx'uml yi at tcya'j, ja cho'c tan contri'n te Sísara.
21 Na yi jun tal ne'ẍ a' Quisón, yi at nintz sajle'n, ja je' pul yi telemule'n jun chin tzanla'. Nin ja xcye' tan ticy'le'n nin tircu'n e' kacontra'tz skawutz cunin. ¡Na yi ilu' teru' Ta', ja ocu' tan yak'pe'n cu'n chikul yi e' kacontra'tz, yi chin cham nin e' tane'n!
22 ”Wi'nin woc'newe'n quikan yi e' chej. Chin lajke'l nin ja chisaj tan oyintzi' ske'j. ¡Chin xo'wbil nin e' ban tan ojke'l!
23 Ma yi ángel, yi k'ajbil Kataj Ryos ja tal: ‘¡Sajken jun chin wutzile'n caws tibaj yi tnum Meroz, scyuch' yi e' wunak yi najlche'-tz!’ Na qui nin cho'c tan ẍch'eye'n Kataj, chi nchiban yi e' yi bintzi nin at chiwalor.
24 ”¡Ma na tak' tzaj Kataj banl tibaj yi xna'n Jael, yi txkel Heber yi quenita! ¡Nink tak' tzaj Kataj wi'nin banl i', nim te'nk cu'n sbne' yi tetz banl, ẍchiwutz yi e' xna'n yi najlche' xe ak chimantial!
25 Na yi kacontra'tz Sísara, nin ben jakol a' tetz. Poro yi Jael qui nin ben tk'ol a', ma na lech mben tk'ol i' tetz. ¡Nin ben tk'ol Jael jun jilwutz lech yi nacnuj, yi chumbalaj nin, tul jun lak yi chin yube'n nin!
26 Ej, nintzun ben Jael tan ticy'le'n tzaj jun tze', yi chin juyuch nin wi', nin je tcy'al tan yi max, nin tan yi sbal, nin je' tcy'al jun martiy yi chin al nin, nin ben pajlultz le wi' Sísara, nin cyenin ticy'e'n pone'n le jalajt.
27 Wi'nin tolil tib Sísara wuxtx'otx' swutz Jael. Wi'nin tzun tolil tibtz tan quimichil. Ta'ste't nin quime't wuxtx'otx' swutz tkan Jael.
28 ”Ma yi xtxu' Sísara, wi'nin bisune'n tan paj yi cya'l na opon. Cyakil nin rat na el tzaj tan xk'uki'n le wentanu'. Nintzun na taltz: ‘¿Mbi tzuntz yi qui nin na ul chan yi wal tul yi tetz care't tetz oyintzi'? ¿Qui bi lo' yi qui nin na ul chan?’
29 Itzun na tal cu'n i' scyuch' yi e' tetz mos:
30 ‘Yi jalcu'ne'j, na lo' chitzan tan jatxle'n cu'n ẍchiwutz, yi e'chk takle'n yi ja chicambaj tul oyintzi'. Jun nka cob xun esclaw ja ak'lij tetz jujun sanlar. Ma tetz Sísara tetz lo' i' sbne' e'chk balaj xbu'k, yi chin yubel cunin tan cwe'n skul i', na jun cu'n, i' ntx'acon te yi oyintzi',’ che'ch tzun na ban cu'ntz.