Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 4:21-22 in Aguacateco

Help us?

Jueces 4:21-22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Ej nin tampaj yi nsken wi't k'e'xij Sísara, jalcunin tzun bene'n bek'xujtz tan watl. Nintzun saj tcy'al Jael jun martiy tu jun tze' yi chin juyuch nin wi', yi na xcon ta'n tan kinle'n ju' yi mantial. Numun cunin tzun tpone'ntz kale atit Sísara, nintzun ben pajlul yi tze' le wi'. Nquil cuntu' tul yi tx'otx'. Ya'stzun bantz yi quime'n Sísara.
22 Itzun yi topone'n Baractz tan joyle'n Sísara, nintzun tele'n tzaj Jaeltz tan c'ulche'n i'-tz, itzun taltz tetz: —Or teru' tan tilwe'n yi jun yaj yi na tzanu' tan joyle'n, stzun bantz. Nintzun oc Baractz xe mantial Jael, nin ben tilol yi coylij Sísara wuxtx'otx', poro quimnakt, nin atit nin yi jun tze' yi ben pajlu'n le wi'.