Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 4:11-12 in Aguacateco

Help us?

Jueces 4:11-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Te yi na bajij yi e'ch xtxolbila'tz at tzun jun yaj yi na bi'aj Heber, jun scyeri xonl yi e' quenita yi nsken je nuc'ul yi tetz mantial naka'jil yi tnum Cedes, jak' jun wi' bakch yi at le joco'j Zananim. Yi Hebera'tz nsken el cyen jatxol tib scye'j yi e' mas quenita, nin yi chimam chite' banak i'tz Hobab, yi ji' Moisés.
12 Ej, itzun yi tbital Sísara yi cho'n at Barac wi'wtz Tabor,