Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 3:19-28 in Aguacateco

Help us?

Jueces 3:19-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 Ma yi cyopone'n kale ate't yi e'chk teblal yi e'chk ryos yi ate' naka'jil Gilgal, nintzun pakxijt Aodtz te Eglón, itzun taltz tetz: —At jun stziblal yi cy'a'n wa'n tetz teru', ilu' jun c'oloj wajcawil, poro tajwe'n klo' yi kachuc cuntu', stzun Adod bantz. Nintzun cawun nin yi rey scyetz yi e' yi ate' nintz, tan cyele'n.
20 Ej itzun te yi chicyaje'n cyen chichuc tuch' yi rey Eglón, yi cho'n c'olchij xe yi ca'l yi na xcon tetz yi tiemp tetz tz'a', nintzun ocopon ẍkansal tib Aodtz swutz, itzun ben tloltz tetz: —Yi stziblal yi cy'a'n wa'n tetz teru', Ryos mma'lon tzaj, stzun Aod bantz. Yi tbital Eglón yi xtxolbile'j, lajke'l nintzun je'n txicloktz.
21 Poro qui nin tak' Aod ama'l tan bnol jun takle'n, na lajke'l nin bene'n yi k'ab yi max tan je'se'n tzaj yi spar yi cho'n at xe c'u'l le sbal, nintzun ben xuyultz le c'u'l Eglón.
22 Nin tampaj yi cyakil cunin walor Aod xcon ta'n tan xuyle'n quen, tircunin tzun yi spar tu yi k'abil baj nintz le c'u'l. Nin tampaj yi c'atzajil yi rey, qui't lajluch ban yi spar, nin qui't el tzaj junt tir tan Aod.
23 Nin tzun ben Aodtz tan lamche'n cu'n yi puert, nin cu' taltz ta'n. Ej, cho'n tzun tele'n tzaj i' tul yi wentanu'.
24 Nin te yi nsken wi't aj Aod, nintzun e' opon yi e' ẍchakum yi rey, poro yi bene'n quilol yi lamij yi puert, nintzun chitxumtz yi nin lo' oc lamol tib yi rey xe ca'l ẍchuc tan c'u'li'n.
25 Poro yi ticy'e'n nin chipaj tan ẍch'iwe'n yi rey, nintzun e' bisuntz, na qui'c nin i' na el tzaj. Nintzun xcon yi lawe'-tz cya'n tan jakle'n yi puert. Ma yi jakxe'n cya'n nintzun bene'n quilol yi chireyil yi coylij wuxtx'otx'.
26 Nin te yi na chibatz quib yi e' ẍchakum yi reya'tz tan xtxumle'n mbil chiban, nsken tzun wi't opon tetz Aod joylaj. Nsken wi't chicyaj cyen e'chk teblal ta'n yi cho'n ate' Gilgal. Cho'n tzun tpone'n tan colol tib le jun ama'l yi na bi'aj Seirat.
27 Ma yi tpone'n le ama'l cwent Israel, nintzun cu' chun ta'n tibaj e'chk ju'wtz yi at cwent yi ama'l Efraín, tan chichakle'n tircu'n yi e' xonl Israel. Tircunin tzun e' bentz licu'nak tzi'n tan oyintzi'. Bajxij Aod ẍchiwutz.
28 Na nin tal Aod scyetz: “Chixomok tzaju' swe'j, na ja wi't tak' Kataj ama'l sketz tan katx'acone'n scye'j yi e' aj Moab.” Nintzun e' opontz te e'chk ama'l kale na chicy'e't wunak wi yi a' Jordán, nin qui nin cyak' ama'l tetz jun aj Moab tan ticy'e'n pone'n le jalajt.