Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 2:20-21 in Aguacateco

Help us?

Jueces 2:20-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Cha'stzun te ẍchi'che'n c'u'l Kataj scye'j yi e' xonl Israel, itzun taltz: “Yi e' wunake'j, na chitzan tan xite'n yi trat yi bnixnak wa'n scyuch' chimam chite', na qui na cyaj cho'c c'ulutxum jak' inca'wl.
21 Ej nin tan paj yi ya'tz quitane'n quil no'c tan chilaje'n len yi e' wunak yi e' cyaj cyentz, yi qui nin oc Josué tan chilaje'n len te ntaxk quim i',” stzun Ryos bantz.