Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 2:2-4 in Aguacateco

Help us?

Jueces 2:2-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Cha'stzun te qui tziban jun trat scyuch' yi e' wunak yi najlche' lakak e'chk ama'l kalel cxopone't, ma na tajwe'n tan itoque'n tan xite'n cu'n yi e'chk patbil chitx'ixwatz. Poro lastum, na qui nin ncxo'c c'ulutxum jak' inca'wl. ¡Na apart yi e'chk takle'n yi mbaj ibnol!
3 Cha'stzun te jalu', swale' nin tzitetz: Quil no'c tan chilaje'n len yi e' wunak tziwutz. Na e' te'n tuml chiryosil chocopon tetz jun tramp tan suble'n itajtza'kl.”
4 Ej itzun yi stzaje'n wi' yol yi ángela'tz, tircunin tzun yi e' xonl Israel e' ok' cu'ntz, nin wi'nin chibisune'n.