Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 2:17-20 in Aguacateco

Help us?

Jueces 2:17-20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Poro qui nin e' oc yi e' xonl Israel c'ulutxum jak' chica'wl yi e' ajcawa'tz, na qui nin k'uke' chic'u'l te Kataj Ryos. Ma na nin e' oc tan chic'u'laje'n e'chk ryos. Wech yi e' chimam chite', ilenin ja chiban tane'n yi ca'wl Kataj Ryos. Ma tzun yi e' cyetz, chin pajol ca'wl nin e' ban, na qui nin e' xom te cyajtza'kl yi e' chimam chite'.
18 Cyakil tir yi ntak' Kataj ama'l tan jale'n jun pujul xtisya' ẍchixo'l, ilenin ja oc i' tan quich'eye'n yi e' pujul xtisya'a'tz tan chicolche'n yi e' tetz tanum ẍchik'ab chicontr, na nin el k'ajab Kataj scye'j yi ntbit yi to'kl chic'u'l tan paj yi buchbe'n cyetz.
19 Ma yi na chiquim yi e' pujul xtisya'a'tz, nintzun na cho'ct junt tir tan banle'n e'chk takle'n ploj swutz Kataj. Nin nimte'n cu'n yi il yi na chijuch swutz yi il yi chijuchnak yi chitaj chitxu', na nin e' oc tan banle'n chimunl nin tan chic'u'laje'n e'chk ryos yi banijt cuntu'. Qui nin na el cyen yi e'chk yab ajtza'kla'tz te chic'u'l, na chin ch'inch'uj nin tunin e' tan banle'n yi cyajtza'kla'tz yi chin juntlen nin swutz Kataj Ryos.
20 Cha'stzun te ẍchi'che'n c'u'l Kataj scye'j yi e' xonl Israel, itzun taltz: “Yi e' wunake'j, na chitzan tan xite'n yi trat yi bnixnak wa'n scyuch' chimam chite', na qui na cyaj cho'c c'ulutxum jak' inca'wl.