Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 21:8 in Aguacateco

Help us?

Jueces 21:8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 ¿At pe' jun k'u'j katanum yi qui e' a'tij te yi molo'n ib yi nkaban le tnum Mizpa?” che'ch tzun bantz. Ej nin tzun ul tx'akx ẍchic'u'l, yi cya'l jun scyetz yi e' yi najlche' le tnum Jabes cwent Galaad e' a'tij te jun molo'n iba'tz.