Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 21:19-25 in Aguacateco

Help us?

Jueces 21:19-25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 Nintzun ul tx'akx chic'ul yi txant tan tucumule'n yi tzatzi'n yi na el cyakil yob tan tak'le'n k'ej Kataj Ryos le tnum Siló. Cho'n at Siló lije'n yi tnum Betel, nin licu'n tzaj yi tnum Lebona nin xlaj len yi be' yi na opon Siquem.
20 Ej nin tzun ben aj mantarinl cya'n tan talche'n yi jun xtxolbile'j scyetz yi e' xonl Benjamín. I tzun ben cyaloltz: “Ba'n cxben wok le tnum Siló, nin ba'n tzitew cu'n itib xo'lak e'chk wi' uva yi at naka'jil yi tnuma'tz.
21 Or iwutz te yil che'l tzaj yi e' xun tan bixi'n. Ba'n tzun tzitalk'aj jun xun te jujun, nin ba'n tzun cxpakxij woktz le itanum.
22 Ej nin yi kol chu'l chitaj nka chixibin yi e' xuna'tz tan xocho'n sketz, skale' scyetz: ‘Kac'uche' jun pawor scyeru', yi nink chicuyu' chipaj, na yi o' ketz qui nin nkaxcye' tan tak'le'n len quixkel, te yi cyaj cient xun yi njal tzaj ka'n Jabes. Na el katxum tetz yi nk'era'tz cyajbilu' tan tak'le'n chime'lu' scyetz, ma na e' nin nchopon tan cyalk'e'n len ẍchik'abu'. Na tzun elpont-tz, yi nk'era'tz chipaju' te yi yol yi chisucnaku' tetz Kataj,’ ” che'ch tzun yi e' ajcaw tetz Israel bantz.
23 Nin tzun cu' ẍchiwutz yi e' xonl k'ajtzun Benjamín yi jun ajtza'kla'tz, yi a'lchij scyetz. Cha'stzun te ẍchijunal len cu'n e' bene'ntz tan talk'e'n jun xun, scye'j yi e' yi na chibixin, nin tzun e' el ojkuj, tan cyopone'n le chitanum. Ej nin tzun e' octz tan je'se'n junt tir e'chk chitnum, tan chinajewe'n tul.
24 Ncha'tz e' ban cyakil yi e' aj Israel, ẍchijunal len cu'n e' pakxij lakak chitanum kale ate't chixonl, nin kale ate't chinajal tan najewe'n scyuch'.
25 Te yi cobox tiempa'tz qui'c nin jun rey na cawun squibaj e' aj Israel, cha'stzun ja chiban len yi cyetz cyajbil.