Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 21:17-18 in Aguacateco

Help us?

Jueces 21:17-18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Na yi e' xonl k'ajtzun Benjamín tajwe'n yi quil chisotz junawes skaxo'l. Ma na tajwe'n tan chipuc'une'n junt tir yi cobox yi ja chiclax cyen.
18 Poro ja ko'c wutz pe'm, na qui'c cuj tan kak'ol kame'l scyetz, na ja kasuk jun kayol swutz Kataj yi ya'tz sbne'. Nin ko qui ke'l cu'n te'j kayol tz'ul kacaws.”