Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:6-8 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:6-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Nin tzun saj wucy'al yi wankil, nin tzun cu' impiẍultz nin tzun ben inmantartz tan ẍchajle'n tircu'n yi e'chk piẍa'l lakak ama'l cwent Israel bantz quibital wunak yi jun xtxolbile'j yi chin juntlenin yi mbajij.
7 Ma jalu', cho'n lcyaj cyen wa'n ẍchiwutzu', e'u' xonl kamam Israel tan xtxumle'n yi mbil cyaj cyent yi jun ila'tz yi chin tx'ixwil nin yi ja bajij Gabaa, stzun yi chmil yi k'ajtzun alma'.
8 Tircunin tzun e', e' je' txicloktz nin junit ban cyajtza'kl, itzun cyaltz: —Je bin skabne'-e'j: Cya'l jun sketz spakxok xe'ak kanajbil.