Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:48 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:48 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

48 Nin tzun e' oc yi e' aj Israel tan chibiyle'n cu'n yi e' aj Benjamín yi e' cyaj cyen, tan cchilu'. Tircunin tzun e'chk tnum e' icy'akit yi e' aj Israel tan chibiyle'n e' wunak tuml cyawun, ninin el nak cu'n yi e'chk takle'n cya'n yi na nojquen ẍchiwutz, nin na oc cyen k'a'kl e'chk tnuma'tz cya'n.