Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:43 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:43 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

43 Nin tzun e' cyaj cyen cye yi e' xonl Benjamína'tz ẍchinicy'al yi e' aj Israel, nin qui'c nin jun scyetz itz'ij cyen le ama'l txo'l yi tnum Menúha jalen te yi tnum Gabaa.