Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:41 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:41 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

41 Nin tzun e' xcye' cu'n yi e' aj Israeltz ẍchiwutz tan oyintzi', nin tzun e' xob yi e' aj Benjamíntz, yi tele'n chitxum tetz yi jun chin wutzile'n il yi ule'n tlen tu' atit ẍchiwutz.