Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:40-41 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:40-41 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

40 Poro icunin na chitzan tan oyintzi' yi bene'n quilol yi sken wi't oc k'a'kl yi tnum.
41 Nin tzun e' xcye' cu'n yi e' aj Israeltz ẍchiwutz tan oyintzi', nin tzun e' xob yi e' aj Benjamíntz, yi tele'n chitxum tetz yi jun chin wutzile'n il yi ule'n tlen tu' atit ẍchiwutz.