Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:37-39 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:37-39 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

37 Na yi e' sanlara'tz yi cyewe'n quib, nin tzun e' octz tan oyintzi' le tnum, nin tircu'n yi e' wunak e' quim cya'n tan spar.
38 Nin tzun oc chit'inol k'a'kl yi tnum. Na nsken cyen oc chiyol te'j yi xconk yi sib tetz jun techl yi ja wi't chicambaj yi tnum,
39 nin yil quiltzaj yi e' aj Israela'tz yil je' yi sib le tnum, bantz chixcyewe'n cu'n tan oyintzi' ẍchiwutz yi e' xonl Benjamín. Itzun yi e' xonl Benjamín e' xcye' tan chibiyle'n junaklaj aj Israel, nin le wutz cyetz cyajtza'kl yi nsken wi't chixcye' scye'j, chi ban le bajx tir oyintzi'.