Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 20

Jueces 20:36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
36Ej nin tzun el chitxum yi e' xonl k'ajtzun Benjamín tetz yi nsken wi't chitz'akon. Yi e' aj Israel yi wi'nin cyele'n ojkuj tane'n, cho'n k'uklij chic'u'l scye'j yi e' yi e' cyaj cyen cyewal quib tan chicambal yi tnum Gabaa.

Read Jueces 20Jueces 20
Compare Jueces 20:36Jueces 20:36