Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:33 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:33 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

33 Cwe'n tzun chimolol quib yi e' aj Israel nin tzun e' octz tan oyintzi' naka'jil yi tnum Baal-tamar. Ma yi e' yi cyewa'n quib solte'j yi tnum Gabaa, nin tzun e' eltzajtz kale ate't,