Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 20:11 in Aguacateco

Help us?

Jueces 20:11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Ej, junit tzun ban cyajtza'kl yi e' aj Israela'tz tan chibene'n tan oyintzi' te yi tnuma'tz.