Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 1:30 in Aguacateco

Help us?

Jueces 1:30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

30 Ite'n nin tzun xtxolbila'tz bajijtz scye'j yi e' xonl k'ajtzun Zabulón, qui nin e' xcye' tan chilaje'n len yi e' cananeo yi najlche' lakak e'chk ama'l cwent Quitrón, nin cwent Naabal. Cha'stzun te ilenin e' a'tij ẍchixo'l. Poro ak'lij e'chk quiw ak'un scyetz.