Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 1

Jueces 1:21-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Ma yi e' xonl Benjamín qui nin e' xcye' cyetz tan chilaje'n len yi e' jebuseo yi najlche'-tz Jerusalén. Cha'stzun te jalu', iẍnin najlche't yi e' jebuseo ẍchixo'l yi e' xonl k'ajtzun Benjamín le tnum Jerusalén.
22Itzun bantz, nintzun oc chitxumu'n yi cob k'u'j xonl Ẍep tan oyintzi', bantz chicambal yi tnum Betel. Yi bi' yi jun tnuma'tz tenẍchan i'tz Luz. Nintzun ben chichakol cobox xk'ukwil le yi tnuma'tz. Nin xom Kataj Ryos tan quich'eye'n.
24Nintzun ben quilol yi e' xk'ukwila'tz jun yaj yi tele'n tzaj le tnum. Itzun cyaltz tetz: “Yi kol ẍchaju' puntil sketz yi ẍe'n tan kocompone'n le tnum, quil lo'onu' k'an”.
25Nintzun bajxij yi jun yaja'tz ẍchiwutz. Nin ẍchaj yi be'-tz scyetz. Ma yi cyocompone'n cyakil yi e' xonl Ẍepa'tz nintzun cu' chibiyol tan spar cyakil yi e' wunak yi najlche'-tz. Poro qui cu' chibiyol yi jun tal yaj tuml yi najal, yi chajon yi be' scyetz yi e' xk'ukwil.
26Ma yi bajije'n tircu'n yi xtxolbila'tz, nintzun ben yi yaj tan najane'n ẍchixo'l yi e' hitita. Nintzun cu' xe'tzbil junt ac'aj tnum ta'n. Nin oc tk'ol bi' yi jun tnuma'tz tetz Luz. Nin ite'n nin bi' yi jun tnuma'tz jalu'.
27Qui nin tzun e' xcye' yi e' xonl k'ajtzun Manasés tan chilaje'n len yi e' wunak yi najlche' lakak e'chk ama'l yi na chibi'aj: Bet-seán, Taanac, Dor, Ibleam nin Meguido. Ncha'tz, qui nin e' xcye'-tz scye'jak e'chk tal ne'ẍ tnum yi ate' nintz naka'j. Cha'stzun te qui nin e' el yi e' cananeo-a'tz ẍchixo'l.
28Ma yi chipuc'une'n yi e' xonl Israel, nintzun e' xcye' tan cyocse'n yi e' cananeo jak' chica'wl, ninin e' oc tan chibuchle'n tan e'chk quiw ak'un. Poro qui nin e' xcye' tan chilaje'n len yi e' cananeo-a'tz ẍchixo'l.
29Ncha'tz e' ban yi e' xonl k'ajtzun Efraín, qui nin e' xcye' tan chilaje'n len yi e' cananeo le ama'l yi na bi'aj Gezer. Cha'stzun te, e' cyaje'n cyen yi e' cananeo tan najewe'n ẍchixo'l.

Read Jueces 1Jueces 1
Compare Jueces 1:21-29Jueces 1:21-29