Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 19:9-13 in Aguacateco

Help us?

Jueces 19:9-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ma yi wi't wane'n, cwe'n tzun wekolt tib tan taje'nt tu yi txkel nin tu yi mos. Talol tzun junt tir yi ji' tetz: —Ja wi't ben k'ej ita'n, nin oque'n tlen tu' atit akale'n. Ba'n tcu'n yi nink xcyajk wok cyen tzone'j, bantz itele'n jalchan cunin.
10 Poro yi levita qui nin cujij tan chicyaje'n cyen tetz junt ak'bal, ma na aje'n nin e' bantz tu yi txkel, tuml yi cob buru' yi cy'a'n che' cya'n tan cyeke'n. Ma yi opone'n tlen tu' ate't le tnum yi na bi'aj Jebús, yi jalu' na bi'aj Jerusalén,
11 nin tzun tal yi mos yi levita tetz: —¿Mbi na tal teru' ta'n kol kacyaj cyen tan watl le chitanum yi e' jebuseo? stzun bantz.
12 —Quil kacyaj le jun tnum yi nk'e'tz scyetz yi e' katanum yi o' xonl Israel. Tajwe'n tan kopone'n jalen Gabaa.
13 Tajwe'n kabuch kib tan kopone'n tan watl jalen Gabaa, nka Ramá, stzun yi levita bantz tetz yi mos.