Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 19:25-29 in Aguacateco

Help us?

Jueces 19:25-29 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Poro qui nin ocopon yol wutzile'n te chiwi'. Ej tampaj yi qui nin ocopon yi yol wutzile'na'tz te chiwi', bene'n tzun yi levita tan ticy'le'n tzaj yi ca'b txkel nin el pitoltz ẍchik'ab yi e' malnaka'tz tbe'. Nin e' oc tan banle'n cyajbil te yi xna'na'tz te cyakil yi jun ak'bala'tz jalen yi tule'n skil. Kalena's tzun cyaje'n cyen quiloltz.
26 Ule'n tlen tu' atit skil yi topone'n yi xna'na'tz xe ca'l yi wutzile'n yaj, kale atit yi chmil. Ej nin tzun cu' trimpujtz wuxtx'otx' nin junawes quime'n swutz cu'n yi puert.
27 Ma yi tele'n watl yi chmil, nin yi je'n jakol yi puert tan taje'n, nin tzun noj quentz te yi ca'b txkel yi joklij wuxtx'otx' swutz cu'n yi puertil yi ca'l, nin ate'e'n yi k'ab tibaj yi tze' yi tijom tetz yi marquil yi puert.
28 I tzun ben tlol yi chmil tetz: —Txicleje'n nin quin, stzun banintz tetz yi xna'n. Poro qui'c jun yol saj stza'wel yi xna'n, na quimnakt. Toque'n tzun yi yaj tan nuc'leje'n yi wankil yi alma'a'tz tibaj jun buru', nin tzun ajtz xe najbil.
29 Ma yi topone'n, nin tzun oc yi yaj tan c'uple'n cu'n wankil yi xna'na'tz. Coblaj tzun piẍ tulejtz, nin tzun e' ben ẍchakum i' ta'n tan ẍchajle'n scyetz wunak lakak e'chk tnum cwent Israel.