Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 19:21-22 in Aguacateco

Help us?

Jueces 19:21-22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Nin tzun e' ben tcy'al xe yi tetz ca'l nin oc i' tan chic'a'che'n yi e' buru'. Yi wi't xtx'ajol i' quikan yi e' txocum, kalena's tzun e' octz tan wa'n tu uc'a'e'n.
22 Na chitzatzin cu'n, yi cyopone'n cobox yaj yi chin xa'bil nin cyajtza'kl, nin tzun baj chisutal te yi ca'l, nin oc chic'ojlol yi puert. I tzun cyal quen tetz yi wutzile'n, yi taw ca'l: —¡Elk tzaj yi jun yaj tanu' yi at tuch'u'! ¡Na kaj kawitbej kib tuch'! che'ch tzun bantz.