Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 19:20-21 in Aguacateco

Help us?

Jueces 19:20-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Bene'n tzun tlol yi wutzile'n scyetz: —Quil cxbisun wok tan e'chk takle'na'tz. Yi wetz swak'e' yi tajwe'n tzitetz. Nin quil wak' ama'l tan ticy'e'n yi ak'bal ita'n tzone'j tc'a'ybil.
21 Nin tzun e' ben tcy'al xe yi tetz ca'l nin oc i' tan chic'a'che'n yi e' buru'. Yi wi't xtx'ajol i' quikan yi e' txocum, kalena's tzun e' octz tan wa'n tu uc'a'e'n.