Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 19:10 in Aguacateco

Help us?

Jueces 19:10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Poro yi levita qui nin cujij tan chicyaje'n cyen tetz junt ak'bal, ma na aje'n nin e' bantz tu yi txkel, tuml yi cob buru' yi cy'a'n che' cya'n tan cyeke'n. Ma yi opone'n tlen tu' ate't le tnum yi na bi'aj Jebús, yi jalu' na bi'aj Jerusalén,