Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 18:9-13 in Aguacateco

Help us?

Jueces 18:9-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 —Ja, na ja baj kaxo'mbel lakak e'chk ama'l, nin ja jal jun ama'l ka'n kale atit balaj cojbil. ¡Quin bin! ¡Quin tan chisotzaje'n yi e' wunak yi najlche'-tz tul! Or itetz, ¿mbi xac tzitetz yi iẍnin c'olch quixe't? Tajwe'n kaben tan kacambal yi ama'la'tz.
10 Na yil kopon chone'j tzitile' yi qui'c nin jun takle'n najk chibislej yi e' taw luwara'tz, na wi'nin balaj tx'otx' at, nin qui'c nin jun takle'n najk sotz chic'u'l te'j. Stk'e' Kataj ama'l sketz tan kacambal yi jun ama'la'tz, che'ch tzun yi e' xk'ukwila'tz bantz.
11 Ej, kak tzun cient yaj cyele'n tzaj Zora tu Estoal. Cho'n tzun e' bene'ntz tan chicambal yi jun ama'la'tz. Tircu'n e' cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi'.
12 Cho'n tzun cyopone'ntz tan ujle'n tetz jun lak'bal nakajil yi tnum Quiriat-jearim, jun ama'l yi cho'n at cwent yi e' xonl Judá. Jalu' na bi'aj “yi ama'l kale e' ujewe't yi e' xonl Dan”.
13 Quicy'e'n tzuntz yi junt eklok nin e' opontz le ama'l cwent yi e' xonl Efraín, kale najle't Micaías.