Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 18:8-10 in Aguacateco

Help us?

Jueces 18:8-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Chipakxe'n tzun yi o' xk'ukwila'tz jalen le cob tnum Zora tu Estoal kale najlche't nin yi e' chixonl. Ma yi cyopone'n nintzun jaklij scyetz: —¿Ẍe'n ban imantar? ¿Ja pe' jal jun ama'l ita'n tan kanajewe'n tul?
9 —Ja, na ja baj kaxo'mbel lakak e'chk ama'l, nin ja jal jun ama'l ka'n kale atit balaj cojbil. ¡Quin bin! ¡Quin tan chisotzaje'n yi e' wunak yi najlche'-tz tul! Or itetz, ¿mbi xac tzitetz yi iẍnin c'olch quixe't? Tajwe'n kaben tan kacambal yi ama'la'tz.
10 Na yil kopon chone'j tzitile' yi qui'c nin jun takle'n najk chibislej yi e' taw luwara'tz, na wi'nin balaj tx'otx' at, nin qui'c nin jun takle'n najk sotz chic'u'l te'j. Stk'e' Kataj ama'l sketz tan kacambal yi jun ama'la'tz, che'ch tzun yi e' xk'ukwila'tz bantz.