Text copied!
Bibles in Aguacateco

Jueces 18:21 in Aguacateco

Help us?

Jueces 18:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 E' cwe'n tzuntz tbe' cyakil yi e' xonl Dana'tz tuml chinitxa', tuml cyawun, tu cyakil chime'bi'l.