Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Jueces - Jueces 18

Jueces 18:20-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20Wi'nin tzun stzatzine'n yi pale'a'tz te yi xtxolbil yi ben tbital, nin tzun ben tcy'altz yi teblal yi ryos yi sakal cu'n te'j, tuml yi efod tu yi e'chk chiryosil, nin xom nintz scye'j yi e' aj Dana'tz.
21E' cwe'n tzuntz tbe' cyakil yi e' xonl Dana'tz tuml chinitxa', tuml cyawun, tu cyakil chime'bi'l.
22Nsken tzun chopon joylaj, yi cwe'n chimolol quib Micaías tuml yi e' wisin tan chibene'n tan chitz'amle'n.
23I tzun yi saje'n quibital yi e' xonl Dan yi wi'nin chiẍch'ine'n yi e' yi xomche't nin tan chitz'amle'n, nin tzun e' taque' cu'ntz tan chich'iwe'n. Nin tzun ben chijakoltz tetz Micaías: —¿Mbi na aban yaj? ¿Mbi tzuntz yi na cẍch'in tzaj sketz? che'ch tzun bantz tetz Micaías.
24—Yi axwok itetz ja el tzaj italk'al yi e'chk inryosil, yi in se'ol tetz. Ncha'tz ja el tzaj itcy'al yi impale'. Tircu'n mme'l tzaj itcy'al. ¿Nin na inimsaj ic'u'l tan jakle'n tzaj swetz yi mbi na imban? stzun i' scyetz.
25—Quil je' mas awi' tan kayajle'n, na qui na kil ko at jun sketz yil je' lajp wi' tzawe'j, nin ltz'oc tan abiyle'n cu'n, nin yil tzajpon wi' qui cunin batz tircu'n yi anajal ẍchiquimok.
26Yi bene'n tilol Micaías yi jun c'oloj cunin chixone'n, ba'nt cun pakxe'n i' xe tetz ca'l. Ma yi e' xonl Dan nin tzun e' cwe'n junt tir tbe',

Read Jueces 18Jueces 18
Compare Jueces 18:20-26Jueces 18:20-26